اعلام نمرات کاراموزی بیماریهای زنان به ارزش یک واحد- ورودی مهر90- نیمسال دوم 94-93

نمره به حروف

نمره به عدد

نام ونام خانوادگی

هفده تمام

17

1-سلطانی

شانزده تمام

16

2-قاسم زاده

هفده تمام

17

3-فرزانه

هجده نمام

18

4-فاطمه کاهانی

شانزده تمام

16

5-یاوری

شانزده تمام

16

6-بران

شانزده ونیم

16/5

7-روحی

شانزده تمام

16

8-کاظمی

شانزده ونیم

16/5

9-سبحانی

شانزده ونیم

16/5

10-فاطمه حسن زاده

شانزده تمام

16

11-امامی

هجده تمام

18

12-دهخوارقانی

شانزده تمام

16

13-شایسته

هفده ونیم

17/5

14-چهارارکان

شانزده تمام

16

15-معین نژاد

شانزده ونیم

16/5

16-نوید

هفده ونیم

17/5

17-قاسمی

شانزده ونیم

16/5

18-ملیحه رنجبر

هفده ونیم

17/5

19-قوی

شانزده تمام

16

20-کلانتر

شانزده ونیم

16/5

21-اکبری

شانزده تمام

16

22-بایگی زاده

هجده تمام

18

23-عامل

هجده تمام

18

24-عیدی

شانزده تمام

16

25-ابراهیمی

هفده تمام

17

26-انشکانی

هفده تمام

17

27-رضاپور

هفده تمام

17

28-دهقان

هفده ونیم

17/5

29-رمضانیان

هفده ونیم

17/5

30-تقی پور

هفده ونیم

17/5

31-روشنایی

 

درمانگاه زنان هاشمی نژاد وتآمین اجتماعی فاتق – نیمسال دوم 94-93

مریم جاویدی


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط